REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Pro reklamaci nebo vrácení zboží nás kontaktujete na email: jewelsbyromi@gmail.com nebo telefon: +420 737 215 611.

Zakoupené zboží lze vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. 
Zboží zašlete na adresu: Medinská 393, 190 14 Praha 9 - Klánovice
Reklamace a vrácení zboží vyřizujeme do 30 dnů.
Podrobné pokyny k reklamaci a vrácení zboží naleznete níže ve Všeobecném ustanovení.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Reklamační řád se vztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době.

Ke každému dodanému zboží je přikládána faktura, která slouží jako dodací a záruční list.

Rozpor s kupní smlouvou – při převzetí zboží
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Doporučení:
Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu produktu či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Vady prodané věci – po převzetí zboží v záruční době.


Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí taková změna zboží, která znemožňuje jeho další použití.

Za vadu nelze považovat změnu zboží, která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či návodem k použití, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

Prodávající má právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace kupujícího s doklady, vztahujícími se ke zboží.


Rozsah záruky

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod na obsluhu zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené nesprávným použitím produktu, použitím v rozporu s návodem k použití se záruka nevztahuje.


Lhůty pro uplatnění reklamace

Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila, bez zbytečného odkladu. Záruční doba se liší podle charakteru a typu zboží. Šarže a datum minimální trvanlivosti zboží jsou vždy uvedeny na štítku s čárovým kódem.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání může zboží, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání, vydržet.


Místo a způsob uplatnění reklamace

Zákazník může uplatnit reklamaci v místě nákupu nebo přímo v sídle společnosti, pokud je totožné s místem nákupu. Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, popřípadě poštou. Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním/prodejním dokladem.

Reklamované zboží je nutné doručit na adresu prodávajícího, spolu s kopií nákupního/prodejního dokladu a s dopisem obsahujícím stručný popis vady, nedohodne-li se kupující s pověřeným pracovníkem prodávajícího jinak. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.


Vrácení zboží

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Kupní Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího. Podnikatel potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. V případě řádného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vrácené zboží musí být nepoškozené, nepoužité a kompletní. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, má prodávající právo vůči kupujícímu na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.